Pulzní oxymetr PO 01

22. 03. 2019, 09:23
 1. MEDEL OXYGEN PO 01

NÁVOD K POUŽITÍ - CZ

Vážená zákaznice, Vážený zákazníku!

 

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek z našeho sortimentu. Medel nabízí pečlivě testované, vysoce kvalitní výrobky určené k měření hmotnosti, krevního tlaku, tělesné teploty a srdeční frekvence, stejně jako nástroje pro jemnou terapii, masáž, inhalace a ohřev, stejně jako zařízení pro péči o krásu a péči o dítě. Přečtěte si a pečlivě si uschovejte tuto příručku a uchovávejte ji na místě přístupném ostatním uživatelům a postupujte podle uvedených pokynů.

 

 

Medel Team

 

 

 

1. Obsah sady:

 

1 Pulzní oxymetr PO 01, 2 1,5 V AAA baterie, držák lanka, pouzdro na opasek, návod k použití

 

2. Určené použití

 

Pulzní oxymetr Oxygen Oxygen PO 01 by měl být používán pouze k měření saturace(SpO2) s kyslíku v hemoglobinu v arteriální krvi a měření pulzní frekvence. Pulsoxymetr je vhodný pro soukromé použití (doma) a v lékařských aplikacích (nemocnice, zdravotnická zařízení).

 

3. Seznamte se se zařízením

 

Pulzní oxymetr Oxygen PO 01 společnosti Medel se používá pro měření neinvazivní saturace kyslíkem v arteriální krvi (SpO2) a měření srdeční frekvence (puls). Hodnota saturace kyslíku určuje, kolik procent hemoglobinu v arteriální krvi je nasyceno kyslíkem. To je důležitý parametr při hodnocení výkonu dýchacího systému. Pulzní oxymetr používá dvě vlnové délky pro měření které dopadají na prst v zařízení. Nízká kyslíková saturace je obvykle způsobena onemocněním (respirační onemocnění, astma, srdeční selhání atd.).

U osob s nízkou nasyceností kyslíkem lze pozorovat následující příznaky: dušnost, arytmie, pokles výkonu, nervozita a náhlé pocení. Chronická a uznaná nízká nasycení kyslíkem vyžaduje pravidelné měření pomocí pulzního oxymetru a lékařskou kontrolu. Mimořádně nízká hladina saturace kyslíkem, s doprovodnými příznaky nebo bez nich, by měla být okamžitě hlášena lékaři, protože to může být život ohrožující situace. Pulzní oxymetr lze proto používat zejména u rizikových pacientů, tj. u pacientů se srdečním onemocněním, u astmatiků, ale také u sportovců a zdravých lidí, kteří jsou velmi fyzicky aktivní (např. horolezci, lyžaři nebo piloti).

 

4. Vysvětlení symbolů v návodu:

 

Následující symboly se používají v uživatelské příručce, na obalu a na typovém štítku zařízení:

 

- VAROVÁNÍ Varování o riziku úrazu nebo ztráty zdraví

 - POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny týkající se možného poškození zařízení nebo příslušenství

 - tip Důležité informace

 - Dodržujte pokyny k obsluze

- % SpO2 Nasýcení krve kyslíkem v arteriální krvi (v procentech)

- PR bpm Srdeční frekvence (počet úderů za minutu)

     - Likvidace podle směrnice ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních WEEE (odpadní elektrické a elektronické zařízení)

- Baterie obsahující škodlivé látky by neměly být likvidovány s domácím odpadem

 - výrobce

 - Aplikační část typu BF

- SN Sériové číslo

- CE 0483 Označení CE potvrzuje splnění základních požadavků směrnice 93/42 / ES o zdravotnických prostředcích.

 - Datum výroby

- IP 22 Ochrana zařízení proti cizím předmětům ≥ 12,5 mm a proti kapkám vody, které klesají diagonálně

 

5. Varování a bezpečnostní pokyny

 

Přečtěte si pečlivě tento návod! Pokud nedodržíte níže uvedené pokyny, může dojít ke zranění osob a materiální škodě. Uchovávejte tuto příručku

a poskytněte k ní přístup i ostatním uživatelům. V případě přenosu zařízení na jiné osoby by měla být také předána uživatelská příručka.

 

POZOR:

• Zkontrolujte, zda nechybí žádná ze součástí součásti.

• Pulzní oxymetr by měl být pravidelně kontrolován z hlediska viditelného poškození a stavu

baterie. V případě pochybností nepoužívejte přístroj a podívejte se na bod

Zákaznické služby společnosti Medel nebo předejte autorizovanému obchodnímu zástupci.

• Nepoužívejte součásti, které výrobce neodpovídá nebo nejsou uvedeny

mezi příslušenstvím.

 • Neotevírejte zařízení ani jej neopravujte sami, nelze pak zaručit správné fungování zařízení. V opačném případě bude záruka neplatná. Pokud jsou vyžadovány opravy, obraťte se na zákaznický servis společnosti Medel nebo na autorizovaného prodejce.

Pulzní oxymetr NESMÍ být použit v následujících případech:

- alergická reakce na výrobek z gumy.

- Zařízení nebo prst vložený do zařízení je vlhký.

- Aplikace na malé děti nebo kojence.

- Při zobrazování pomocí magnetické rezonance nebo počítačové tomografii.

- Při měření krevního tlaku na rameni pomocí manžety.

 • Pokud jsou vaše nehty nalakované, prsty jsou špinavé nebo v rukavici atd.
 • Prsty s velkou tloušťkou, které lze sotva vložit do zařízení (špička prstu: šířka.cca 20 mm, tloušťka> 15 mm).
 • Prsty s anatomickými změnami, otoky, nebo popáleniny.
 • Příliš tenké a úzké prsty, jako u dětí (šířka přibližně <10 mm, tloušťka <5 mm).
 • Pacienti, vykazující známky úzkosti, jako je třes rukou.
 • V blízkosti hořlavých nebo výbušných směsí plynů.
 • Pokud trpíte poruchou krevního oběhu, používání oxymetru po dlouhou dobu může vést k bolesti. Oxymetr by proto neměl být používán na jednom prstu po dobu delší než 2 hodiny.
 • Pulzní oxymetr udává aktuální hodnotu měření, ale nemůže být použit pro průběžné sledování.
 • Oximetr není vybaven funkcí alarmu a proto nemůže být použit k interpretaci účinků léčby.
 • Na základě výsledků měření nemusíte provádět vlastní diagnostiku a léčbu bez konzultace s lékařem. Zejména nesmíte užívat žádné nové léky jako takové nebo měnit typ a dávku předepsaných léků.
 • Během měření se nedívejte do krytu. Červené světlo a neviditelné infračervené světlo vytvářené pulsním oximetrem jsou škodlivé pro oči.
 • Zařízení nemohou sami ovládat lidé (včetně dětí) s omezenými fyzickými, fyziologických a duševními schopností, nebo nedostatkem zkušeností a / nebo znalostí, ledaže by (pro bezpečnost) jsou pod dohledem příslušné osoby nebo obdrželi pokyny k použití ze zařízení. Dávejte pozor, aby si děti se zařízením nehrály.
 • Grafy srdeční frekvence a tepové frekvence vám nedovolují odhadnout přívod krve a srdeční frekvenci v místě měření. Slouží pouze k grafické prezentaci změny signálu na místě měření, aniž by byla stanovena určitá diagnóza srdeční frekvence.
 • Pokud nejsou dodržena následující opatření, měření může být zkresleno nebo měření nebude provedeno.
 • Nepokládejte na prst lak na nehty, špičky nebo jinou kosmetiku.
 • Během měření se ujistěte, že je nehet dostatečně krátký, aby zakryl podložku senzoru v krytu.
 • Během měření neprovádějte náhlé pohyby rukama, prstem nebo tělem.
 • U osob s arytmií, hodnoty SpO2 a výsledky měření frekvence mohou být falešné nebo nebude možné provést měření. • Pulzní oxymetr indikuje nadměrné hodnoty v případě otravy oxidem uhelnatým.
 • Aby byl výsledek měření nezkreslen, musí být zajištěno, že blízko měření pulsní oxymetrie není zdroj silného světla (např. zářivka nebo slunce).
 • Pro osoby s nízkým krevním tlakem, žloutenkou nebo užíváním léků způsobující zúžení krevních cév může vést k nesprávnému nebo falešnému měření.
 • U pacientů, kteří v minulosti užívali zdravotní pigmenty, a pacienti s atypickým hemoglobinem by měli mít falešný výsledek měření. To se týká zejména otravy oxidem uhelnatým a methemoglobinu, například v důsledku lokální anestézie nebo v případě stávající nedostatečnosti methemoglobin-reduktáz.
 • Chraňte oxymetr před prachem, nárazy, vlhkostí, extrémními teplotami a výbušnými látkami.

 

 

6. Popis zařízení (viz obrázek v manuálu):

úchyt na poutko

funkční tlačítko

prostor pro palec

 

Popis displeje: (viz obrázek v manuálu)

 1. Saturace kyslíkem (v procentech)
 2. Srdeční frekvence (počet úderů za minutu)
 3. Vlna srdeční frekvence (plethysmografická vlna)
 4. Graf srdečního tepu

5.   Indikátor stavu nabití baterie

 

 

7. Uvedení do provozu 7.1 Vložení baterie

 

 1. Sejměte kryt prostoru pro baterie.
 2. Vložte dodanou baterii, jak je uvedeno na pulsním oxymetru. Ujistěte se, že póly baterie jsou správně orientované.
 3. Zavřete kryt prostoru pro baterie.

 

7.2 Připevnění lanka/poutka

 

Pro usnadnění přenosu pulzního oxymetru může být k přístroji připojeno poutko.

 1. Vytáhněte úzký konec poutka držákem, jak je znázorněno na obrázku.
 2. Druhý konec poutka vytáhněte očkem na úzkém konci poutka a utáhněte.

 

8. Používání

 

Vložte prst na místo prstu do pulzního oxymetru, jak je znázorněno na obrázku. Nepohybujte prstem.

 

Stiskněte funkční tlačítko. Pulsní oxymetr začne měřit. Během měření se nepohybujte.

 

Po chvíli se na obrazovce objeví výsledky měření

 

tip

Po vyjmutí prstu z pulzního oxymetru se přístroj automaticky vypne po cca 5 sekundách.

 

Funkční tlačítko

 

Funkční tlačítko pulzního oxymetru má tři funkce:

• Zapnutá funkce: Když je oxymetr vypnutý, můžete ho zapnout stisknutím a

krátkým stisknutím funkčního tlačítka.

• Funkce zobrazení: Chcete-li nastavit požadovaný formát zobrazení (vertikální, horizontální), po

stiskněte krátce funkční tlačítko.

• Nastavení jasu: Chcete-li po spuštění nastavit požadovanou úroveň jasu displeje

dlouho stiskněte funkční tlačítko.

 

9. Interpretace výsledků

 

POZOR:

Následující tabulka pro interpretaci výsledků NENÍ použitelná u osob trpících určitými nemocemi (např. Astma, srdeční selhání, onemocnění dýchacích cest) a pobyt v horách v nadmořské výšce nad 1500 metrů. Pokud máte nějakou onemocnění, informujte o tom lékaře s cílem interpretovat výsledky

 

Výsledek měření SpO2 (saturace kyslíku) v%

99-94 normální rozmezí

94-90 snížené rpz,ezí - doporučená návštěva lékaře

méně než 90 Kritické rozmezí: je nutná naléhavá návštěva lékaře

 

Snížení saturace kyslíku v krvi závisí na nadmořské výšce

 

tip

Níže uvedená tabulka obsahuje informace o vlivu různých výšek na saturaci kyslíku a účinky na lidské tělo. Níže uvedená tabulka se nevztahuje na osoby trpící určitými nemocemi (např. Astma, srdeční selhání, respirační onemocnění). U pacientů se mohou vyskytnout příznaky onemocnění (např. Hypoxie) v malých nadmořských výškách.

 

1500-2500 m > 90 Žádná výšková nemoc (obvykle)

2500-3500 m  - 90      Výskyt nemoci, doporučená úprava

3500-5800 m   <90     Častý výskyt výškového onemocnění, nutná adaptace

5800-7500 m   <80    Těžká hypoxie, možná pouze po omezenou dobu pobytu

7500-8850 m   <70     Okamžité, vysoké ohrožení života

 

 

10. Čištění / údržba

 

POZOR:

Pulzní oxymetr by neměl být vystaven vysokotlaké sterilizaci!

Pulzní oxymetr by za žádných okolností neměl být ponořen do vody, protože by mohlo dojít k jejímu proniknutí a poškození.

Po každém použití vyčistěte pouzdro a pogumovaný vnitřek pulzního oxymetru měkkým hadříkem ponořeným do alkoholu pro lékařské použití.

Pokud je na displeji pulzního oxymetru zobrazen varování o nízké kapacitě baterie, vyměňte ji.

Pokud se oxymetr nepoužívá déle než měsíc, vyjměte baterie, aby nedošlo k jejich porušení

 

11. Skladování

 

POZOR:

Oxymetr by měl být skladován v suchém prostředí (relativní vlhkost ≤95%). Příliš vysoká vlhkost může zkrátit životnost pulzního oxymetru nebo jej poškodit. Oxymetr by měl být skladován na místech, kde je teplota okolí od -40 ° C do 60 ° C.

 

12. Likvidace

Zařízení musí být zlikvidováno v souladu se směrnicí o použitých elektrických a elektronických zařízeních - WEEE (odpadní elektrické a elektronické zařízení).

Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se prosím na místní úřad pro nakládání s odpady.

Opotřebované, zcela vybité baterie by měly být zlikvidovány ve speciálně označených kontejnerech, likvidovány ve zvláštních sběrných místech nebo v obchodě s elektrickým zařízením. Uživatel je podle platných předpisů povinen řádně zlikvidovat baterii.

Poznámka: Baterie obsahující škodlivé sloučeniny mají následující označení: Pb = baterie obsahuje olovo, Cd = baterie obsahuje kadmium, Hg = baterie obsahuje rtuť.

 

13. Co dělat v případě problémů?

 

Pulzní oxymetr nezobrazuje výsledek měření

 

 • baterie jsou vybité / vyměňte baterie
 • nesprávně vložené baterie / Vložte baterie znovu. Pokud po správném vložení baterie přístroj stále nezobrazuje výsledky měření, obraťte se na zákaznický servis.

 

Pulzní oxymetr zobrazuje výsledky měření v intervalech nebo s velkými rozdíly

 

 • Nedostatečný přívod krve k prstu. / Dodržujte varování a bezpečnostní pokyny uvedené v kapitole 5.
 • Prst je příliš velký nebo příliš malý. / Hrot prstu musí mít následující rozměry: šířka 10-22 mm tloušťka 5-15 mm
 • Pacient se pohyboval prstem, rukou nebo tělem / Během měření neprovádějte náhlé pohyby rukama, prstem nebo tělem.
 • Arytmie. / Kontaktujte lékaře.

 

14. Technické údaje

 

Oxymetr PO 01

Neinvazivní měření saturace kyslíkem s kyslíkem arteriálního hemoglobinu a počtem tepů na prstech SpO2 0 - 100%, Srdeční frekvence 0 - 254 úderů za minutu

SpO2 70 -100%, ± 2%, Srdeční frekvence 30-250 bpm, ± 2 údery za minutu

rozměry délka 61 mm x šířka 36 mm x výška 32 mm

hmotnost Přibl. 57 g (včetně baterií)

 

Metoda měření SpO2  Červené světlo (vlnová délka 660 nm); infračervená (vlnová délka 905 nm); křemíková přijímací dioda

Přípustné provozní podmínky + 10 ° C až + 40 ° C, relativní vlhkost ≤75%, okolní tlak 700-1060 hPa

Dovolené podmínky v místě skladování -40 ° C až + 60 ° C, relativní vlhkost ≤95%, okolní tlak 500-1060 hPa

Zdroj napájení  2 1,5 V AAA baterie

Životnost baterie  2 baterie typu AAA umožňují napájení zařízení po dobu 2 let ve 3

měření za den (každý po 60 sekundách).

klasifikace  IP22, aplikační část typu BF

 

Výrobce si vyhrazuje právo změnit technické údaje v důsledku aktualizace bez oznámení.

 • Přístroj splňuje evropskou normu EN60601-1-2 a vyžaduje zvláštní opatření týkající se elektromagnetické kompatibility. Upozorňujeme, že přenosné komunikační zařízení pracující s vysokými frekvencemi mohou rušit provoz zařízení. Podrobnější údaje lze získat kontaktováním oddělení služeb zákazníkům na níže uvedené adrese. Podrobnější údaje lze získat kontaktováním oddělení služeb zákazníkům na níže uvedené adrese. Data lze nalézt také na konci návodu k použití. Přístroj splňuje požadavky směrnice 93/42 / ES týkající se zdravotnických prostředků, zákonů o zdravotnických prostředcích a DIN EN ISO 80601-2-61 (Elektrické zdravotnické prostředky - Zvláštní bezpečnostní požadavky a základní výkonnostní parametry pulzních oximetrů pro použití v medicíně).

 

Distribuce: Novamed ® Sp. z o.o. ul. Traktorowa 143, 91-203 Łódź

Dovozce: Medicalis - Mgr. Petr Oravski, U lesa 772/26, Karviná 4, 73401, www.medicalis.cz, kontakt v případě reklamace či servisu: poštovní adresa či email: obchod@medicalis.cz

Oxymetr je možné zakoupit u nás: 

Komentáře

Diskuze je prázdná.

Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).